• سطح یک (۱ - ۹)
  قیمت ۱,۲۰۰ تومان
  (خرید عدد)
 • سطح دو (۱۰ - ۲۹)
  قیمت ۱,۱۸۰ تومان
  (خرید ده تایی)
 • سطح سه (۳۰ - ۴۹)
  قیمت ۱,۱۶۰ تومان
  (خرید ده تایی)
 • سطح چهار (۵۰ - ۱۰۰)
  قیمت ۱,۱۵۰ تومان
  (خرید کارتن)
 • سطح پنج (۱۰۱ - ۲۰۰)
  قیمت ۱,۱۳۰ تومان
  (خرید کارتن)
 • سطح شش (۲۰۱ - ۴۰۰)
  قیمت ۱,۱۱۵ تومان
  (خرید کارتن)
 • سطح هفت (۴۰۱ - ۶۰۰)
  قیمت ۱,۱۰۰ تومان
  (خرید کارتن)
فنر فلزی مارپیچ نیک شماره 35
قیمت اصلی: ۱,۲۰۰ تومان

توضیحات کالا:

 • هر ده تایی فنر فلزی مارپیچ شماره 35 محتوی 10 عدد فنر فلزی مارپیچ شماره 35 است.
 • هر کارتن فنر فلزی مارپیچ شماره 35 محتوی 50 عدد فنر فلزی مارپیچ شماره 35 است.
تعداد کل
قیمت
تخفیف کل
قیمت قابل پرداخت
۰ عدد
۰ تومان
۰ تومان
افزودن به سبد خرید